Tại sao ăn mòn lại là vấn đề nghiêm trọng đối với ngành Điều hòa không khí ?

Tại sao ăn mòn lại là vấn đề nghiêm trọng đối với ngành Điều hòa không khí ?

“Ăn Mòn” Hiệu Suất Năng Lượng Vấn đề lớn nhất của việc bị ăn mòn ở giai đoạn trung hạn của các dàn tản nhiệt trong các hệ thống ĐHKK là sự giảm hiệu năng hoạt động của hệ thống, và do đó dẫn đến tăng chi phí vận hành. Ở mức độ dài hạn, sự ăn mòn của dàn tản nhiệt có...