Blygold Vietnam tiếp nhận và thực hiện lô hàng sơn phủ Blygold chống ăn ăn mòn muối biển cho coil dàn nóng ĐHKK Mitsu Electric để khách hàng lắp đặt sử dụng tại dự án hotel ven biển Bình Minh, nam Hội An.. Tháng 5/2022.

Blygold coating luôn mang lại giá trị bảo vệ vượt trội cho các thiết bị ĐHKK quý giá của bạn, đặc biệt khi vận hành trong môi trường ven biển.
Share This